Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2017

notyou
20:48
1542 b2f7 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viatoskafkee toskafkee

October 09 2017

notyou
10:25
4425 cef9
Reposted fromursa-major ursa-major
notyou
10:25
6020 196a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viauaremyheaven uaremyheaven
notyou
10:24
7478 fa96
Reposted fromkarsina karsina viauaremyheaven uaremyheaven
notyou
10:24
1233 b6b7
Reposted fromnyaako nyaako viauaremyheaven uaremyheaven

August 14 2017

08:43
4951 8312 500
08:43

August 07 2017

notyou
13:36
Co jakiś czas, absolutnie mimowolnie, ktoś uczy nas czegoś o nas samych.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaalmostlover almostlover
notyou
13:35
2732 9d5f 500
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viamefir mefir
13:35
8605 f057 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viamefir mefir
13:32
notyou
13:31
Reposted frombluuu bluuu viamefir mefir

August 04 2017

notyou
14:11
Są rzeczy od których nie można uciec, jeśli nawet odejdzie się od nich bardzo daleko.
— Haruki Murakami
Reposted frombadblood badblood viasoko soko
notyou
14:11

August 03 2017

notyou
17:50
7954 6178
Reposted fromiamstrong iamstrong viamefir mefir
notyou
17:49
3280 372e 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viamefir mefir
17:47
1019 7016 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viawerczi werczi

July 28 2017

notyou
10:17
4341 3759
Reposted byniskowotackgnol
notyou
10:07
Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso
notyou
10:06
4049 08a6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianietutejsza nietutejsza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl