Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 27 2020

notyou
17:30
3177 d976 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viasoko soko
notyou
17:29
8266 1fb2
Reposted fromnezavisan nezavisan viasoko soko
17:28
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— (via nerwo-bole1)
Reposted fromsoplica soplica viasoko soko
notyou
17:28
0752 2f69 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasoko soko
notyou
17:28
Jeśli chodzi o miłość, zawsze uważałem, że powinien w niej być jakiś pierwiastek szaleństwa. Takiego, które sprawia, że chcesz z tym kimś spędzić każdą chwilę swojego życia.
— Colleen Hoover
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viauaremyheaven uaremyheaven

October 18 2017

notyou
20:48
1542 b2f7 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viatoskafkee toskafkee

October 09 2017

notyou
10:25
4425 cef9
Reposted fromursa-major ursa-major
notyou
10:25
6020 196a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viauaremyheaven uaremyheaven
notyou
10:24
7478 fa96
Reposted fromkarsina karsina viauaremyheaven uaremyheaven
notyou
10:24
1233 b6b7
Reposted fromnyaako nyaako viauaremyheaven uaremyheaven

August 14 2017

08:43
4951 8312 500
08:43

August 07 2017

notyou
13:36
Co jakiś czas, absolutnie mimowolnie, ktoś uczy nas czegoś o nas samych.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaalmostlover almostlover
notyou
13:35
2732 9d5f 500
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viamefir mefir
13:35
8605 f057 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viamefir mefir
13:32
notyou
13:31
Reposted frombluuu bluuu viamefir mefir

August 04 2017

notyou
14:11
Są rzeczy od których nie można uciec, jeśli nawet odejdzie się od nich bardzo daleko.
— Haruki Murakami
Reposted frombadblood badblood viasoko soko
notyou
14:11

August 03 2017

notyou
17:50
7954 6178
Reposted fromiamstrong iamstrong viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl